Vennlig mot miljøet

Papirmasseark er et halvfabrikata.

Bare ferdig papir kan ifølge regelverket i dag klassifiseres i forhold til miljøvennlighet. 
Det er derfor ikke mulig for halvfabrikata som papirmasseark å oppnå svanemerking eller andre miljøsertifiseringer.

For fullstendig gjennomgang av miljøprofilen til papirmassearkene Tofteloftet benytter, henviser vi til informasjon fra Södra Cell. Selv om de har lagt ned sin virksomhet i Norge, fortsetter de celluloseproduksjon på flere fabrikken i Sør-Sverige.

Her følger noen sentrale spørsmål og svar knytta til miljøprofil og produksjon:

 

Hvordan blei tømmeret frakta til Tofte?

Via båt, jernbane og tømmerbiler.

Hvilken strategi hadde Södra Cell Tofte i forhold til energiforbruk?H

Halvparten av virket blei til cellulose, halvparten til energi. 
Av restproduktet lignin fra veden blei det også produsert også energi. 
Södra Cell produserer ikke bare sjøl den energien de trenger for å drive sin industrielle virksomhet. Den lager også energioverskudd.

 

Södra Cell Tofte var Norges største bioenergiprodusent med en dampproduksjon på rundt 300 tonn per time som ledes via to turbiner før den utnyttes i produksjonsprosessen. 
Turbinene produserte rundt 35 MW elektrisk kraft og gjorde at fabrikken dermed mer enn sjølforsynt. 

Hva med utslipp til luft og vann, støy og lukt fra Södra Cell Tofte i forhold til regelverket?

Lukt og støv var de viktigste utfordringene i forhold til nærmiljøet. 
Luktforbindelsene oppstår ved reaksjon mellom ligninet i veden og kokeluten. 
De fleste prosess-strømmene vil derfor inneholde organiske svovelforbindelser og hydrogensulfid i varierende konsentrasjoner. Selv små konsentrasjoner merkes.

 

Utslippet av sot ble etter hvert så godt som eliminert. Mindre enn 1 prosent av det partikulære organiske materialet som blei tilført fjordområdet utafor Södra Cell Tofte kom fra fabrikken

 

Miljøinvesteringene står for om lag 20 prosent av det totale investeringene i Södra Cell. 
Sju områder er prioritert. 
Utslipp til luft- nitrogenoksid, (NOx), gassformede svovelsammensetninger (S) og kulldioksid (COS) fra ikke-fornybare brenseltyper. 
Utslipp til vann som overvåkes ekstra nøye er klororganiske sammensetninger (AOX), syreforbrukende organisk substans (COD), nitrogen (N) og fosfor.

Hvilke kjemikalier dominerer i prosessen?

Nesten all masse i Södra Cell produseres etter sulfatmetoden.
Sulfat og sulfittmetodene har navn fra kjemikaliene som benyttes til koking av cellulosen.
Dessuten produseres det 100 000 tonn CTMP.
CTMP betyr kjemitermomekanisk masse som framstilles ved at fibrene frigjøres gjennom raffinering i stedet for koking.
Impregnering med et spesielt kjemikalie gjør frigjøringa mer effektiv.
Fem kubikkmeter barvirke går med til ett tonn masse.
I underkant av fire kubikkmeter løvvirke trengs for å lage tilsvarende mengde løvmasse.